Aeroklub Elbląski planuje zorganizować teorię i praktykę VFR Noc. Teoria w formie e-learningu; praktyka indywidualnie umawiana. Zbieramy zgłoszenia! Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@aeroklubelblaski.pl
Oferta jest skierowana do wszystkich posiadaczy licencji PPL(A) chcących rozszerzyć swoje uprawnienia.
Do szkolenia w lotach nocnych VFR może być dopuszczona osoba, która spełnia następujące warunki:
a) posiada licencję pilota:
– PPL(A) z wpisanym ważnym uprawnieniem SEP(L) lub TMG; lub
– LAPL(A) z wpisanym uprawnieniem SEP(L) lub TMG.
b) posiada ważne uprawnienie dotyczące klasy statku powietrznego użytego do szkolenia lub spełnione wymagania dotyczące ciągłości praktyki;
c) posiada kwalifikacje do lotów na wariancie statku powietrznego, na którym ma być szkolona oraz wykonała na nim co najmniej 3 starty i lądowania w okresie 30 dni poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia;
d) posiada ważne orzeczenie lotniczo-lekarskiego odpowiednie dla posiadanej licencji, potwierdzające posiadanie wymaganego stanu sprawności psychofizycznej – zgodnie z wymaganiami określonymi w MED.A.030.
Zgłoszenia przyjmujemy do 10.11.2020
Zapraszamy!
The Aero club of Elbląg is planning to organize the VFR Night theory and practice. Theory in the form of e-learning; practice individually arranged. We collect applications! Please send your applications to the following e-mail address: biuro@aeroklubelblaski.pl
The offer is addressed to all PPL (A) license holders who want to extend their practice.
A person who meets the following conditions may be admitted to training in VFR night flights:
a) has a pilot’s license:
– PPL (A) with valid SEP (L) or TMG entitlement entered; or
– LAPL (A) with SEP (L) or TMG authorization entered.
b) holds a valid rating for the class of the training aircraft or fulfills the business continuity requirements;
(c) is qualified to fly the variant of the aircraft on which it is to be trained and has performed at least 3 take-offs and landings in the 30 days preceding the start of the training;
d) holds a valid aero-medical certificate appropriate to the license held, confirming the required psychophysical fitness – in accordance with the requirements specified in MED.A.030.
We accept applications until November 10, 2020
See You!
Polish PL English EN