Loty zapoznawcze szybowcowe i samolotowe: Informujemy, iż realizujemy loty zapoznawcze szybowcowe i samolotowe w ramach posiadanych przez Państwa voucherów. Przestrzegamy wszelkich rygorów sanitarnych wynikających z aktualnych uregulowań prawnych. Loty umawiamy z Państwem na konkretną godzinę, w odpowiednich odstępach czasowych od innych klientów. Obowiązuje obowiązkowa dezynfekcja kabiny statku powietrznego, a od Państwa wymagamy noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych. Loty umawiamy tradycyjnie mailowo: biuro@aeroklubelblaski.pl oraz telefonicznie: 668 049 683. Już wkrótce wprowadzimy rezerwację internetową, o czym poinformujemy. Vouchery na loty, które straciły ważność w wyniku obowiązywania w Polsce obostrzeń sanitarnych zostają przedłużone o okres, przez który obostrzenia te obowiązywały.

Loty szkoleniowe szybowcowe i samolotowe: organizowane są przy zachowaniu maksymalnej ostrożności i rygorów sanitarnych. Obowiązują wszelkie aktualnie obowiązujące wytyczne prawne. Szkolimy zarówno do SPL, jak i PPL(A), realizujemy loty w ramach budowania nalotu samolotowego. 

Skoki spadochronowe: Przygotowujemy się do ich realizacji przy zachowaniu maksymalnych środków ostrożności sanitarnej. Więcej informacji: plstrefa.pl

Lotnisko EPEL pozostaje otwarte dla ruchu General Aviation. Wszelkie przyloty należy zgłaszać w ramach procedury opisanej w AIP Poland VFR.

Pracujemy nad ponownych uruchomieniem pasa startowego 08/26. Jego część południowo – zachodnia przechodzi poważną odbudowę. Jesteśmy po pracach ziemnych, wysiewie i wałowaniu oraz nawożeniu. Poinformujemy o otwarciu pasa. Prosimy śledzić NOTAM. Pas będzie miał długość 1000 m.

 

Glider and airplane familiarization flights: Please be advised that we carry out glider and airplane familiarization flights as part of your vouchers. We comply with all sanitary requirements resulting from current legal regulations. Flights are arranged with you for a specific time, at appropriate intervals from other customers. Mandatory disinfection of the aircraft cabin is required, and we require you to wear face masks and gloves. Flights are traditionally arranged by e-mail: biuro@aeroklubelblaski.pl and by phone: 668 049 683. We will soon introduce an online reservation, which we will inform about.

Glider and airplane training flights: they are organized with maximum caution and sanitary requirements. All current legal guidelines apply. We train for both SPL and PPL (A), we carry out flights as part of building an air raid.

Skydiving: We are preparing for their implementation with maximum sanitary precautions. More information: plstrefa.pl

EPEL airport remains open for General Aviation traffic. All arrivals should be reported as part of the procedure described in AIP Poland VFR.

We are working on restarting the 08/26 runway. Its southwestern part is undergoing major reconstruction. We are after earthworks, sowing and rolling, as well as fertilizing. We will inform you when the RWY opens. Please follow NOTAM. The RWY will have a length of 1000 m.

Polish PL English EN